Ý nghĩa và tầm quang trọng của việc cấp gió tuơi.
Con người luôn luôn hít khí O2 và thải CO2 vì vậy trong môi trường luôn luôn cần có đủ khí O2 thì con người mới cảm thấy đễ chịu .Môi trường điều hòa là không gian kín nên không có không khí tự nhiên trao đổi vì vậy muốn đủ khí O2 cho con người trao đổi thì nhất thiết phải cấp một lượng gió tươi nhất định.
Cấp bao nhiêu và cấp như thế nào .
Theo TCVN thì gió tươi cấp vào không gian điều hòa cần đạt ít nhất là 10% tổng lưu lượng gió tuần hoàn trong phòng và phải đạt tối thiểu 20 m3/h/người . Muốn biết mật độ người bố trí trên một mét vuông là bao nhiêu có thể tham khảo TCVN về phân bố mật độ người của bộ xây dựng .
Có 2 phương pháp cấp gió tươi là thông gió tự nhiên bắng lam gió hoặc ô thông gió

Lam thông gió

Cấp gió tươi bằng phương pháp cơ khí dùng quạt cấp vào không gian điều hòa .Tốt nhất là cấp vào đường gió hồi về .
Ví dụ 1 ; Tính toán lưu lượng cấp gió tươi theo TCVN. Phòng làm việc có diện tích 30 m2 độ cao từ trần đến la phong là 2.8 m .Tính lưu lượng gió cấp gió tươi cho phòng làm việc .
Lưu lượng gió tươi cần thiết : Vt= 30×2.8×10% = 84 m3/h (CMH ) (1)
Mật độ phân bố là 9,3 m2/người .Số người có trong phòng là 3.2 người .
Lưu lượng cần thiết là : 3.2 x20 m3/h/người =64 m3/h (2)
Vậy ta chọn lưu lượng cần thiết thõa mãn (1) &(2) là 84 m3/h
Ví dụ 2 : Đề bài giống như trên nhưng chọn phương án tính toán khác .

Sản phẩm cùng chuyên mục: